Algemene Aannemings-, Verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van Kortland Maritime Measurements.

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te ‘s-Hertogenbosch op 26 september 2012 onder K.v.K.nr. 54502845.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: De verkoper/leverancier, in deze Kortland Maritime Measerments.
b. Opdrachtgever: de koper/afnemer al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten van koop en verkoop, alle overeenkomsten van aanneming van werk en op elk aanbod van de leverancier.
2. Deze voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten, die het gevolg van deze vertaling zijn, prevaleert de Nederlandse tekst.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3 – AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.
3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en emballage.
4. Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.

ARTIKEL 4 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri le eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz.
2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 25.000. Deze boete kan naast schade vergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door
opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van Euro 1.000 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

ARTIKEL 5 – ADVIEZEN, ONTWERPEN EN MATERIALEN
1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4. Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD
1. De levertijd wordt door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
2. Bij de vaststelling van de levertijd gaat opdrachtnemer er van uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
3. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen  n aan de
noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
4. Opdrachtnemer is gerechtigd de levertijd te verlengen indien; er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde; er sprake is van meerwerk; er sprake is van (financi le) nalatigheid van de opdrachtgever; er sprake is van onwerkbare (weers)omstandigheden.
5 Indien verlenging van de levertijd niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
6. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

ARTIKEL 7 – ONUITVOERBAARHEID VAN DE OPDRACHT
1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
2. Onder omstandigheden die door de opdrachtnemer niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan: Leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer die niet of niet tijdig voldoen aan hun
verplichtingen; het weer; aardbevingen; brand; verlies, diefstal of niet functioneren van gereedschappen en/of apparatuur; het verloren gaan van te verwerken materialen; wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en personeelsgebrek door medische oorzaken.
3. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 8 – UITVOERING VAN HET WERK
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals
elektriciteit en indien nodig afsluitbare droge opslagruimte. Voorts draagt opdrachtgever er zorg voor dat op de plaats van de werkzaamheden is voldaan aan de op grond van de Arbo-wet en – regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van apparatuur, gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
3. Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING VAN HET WERK
1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. Opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot een maximum van de bij het werk behorende aanneemsom met een maximum van euro 250.000,-.
2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. Bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;
b. Opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt;
c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
4. Schadeclaims die door opdrachtgever rechtstreeks bij opdrachtnemer worden ingediend, en waarvoor opdrachtnemer niet verzekerd is, worden uitdrukkelijk van vergoeding uitgesloten. 

ARTIKEL 11 – GARANTIE
1. Opdrachtnemer staat voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet
deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
4. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

ARTIKEL 12 – RECLAMATIES
1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

ARTIKEL 13 – NIET AFGENOMEN ZAKEN
1. Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen. Opdrachtnemer mag altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

ARTIKEL 14 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats bij levering. 
2. Alle betalingen geschieden contant op de plaats van vestiging van opdrachtnemer, dan wel door overmaking op een door de opdrachtnemer aan te wijzen bank- of girorekening.
3. Ingeval sprake is van aanneming van werk en vooruitbetaling van de aanneemsom wordt verlangd, wordt deze voldaan in de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van termijnen geschiedt direct na ontvangst van de factuur.
4. In alle overige gevallen vindt betaling plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
5. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
6. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
a. Een betalingstermijn is overschreden;
b. Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
e. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7. Indien de opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet op de overeengekomen vervaldag betaalt, dan wel – wanneer geen vervaldag is overeengekomen – niet binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is de opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
8. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van Euro 100.
9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van opdrachtgever.
10. Reclames over facturen dienen, schriftelijk en behoorlijk toegelicht, te worden ingediend binnen tien werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT
1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever:
a. Tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
b. Voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaald of zal betalen;
c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2. Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.
3. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Indien de levering bestaat uit   n of meerdere computerbestanden (op floppy, Cd-rom of anderszins digitaal aangeleverd) is opdrachtgever verplicht deze te retourneren en/of van zijn computers te verwijderen.
4. Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, verwerkt, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

 

ARTIKEL 16 – ONTBINDING
1. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden
verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Het Nederlands recht is van toepassing.
2. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
3. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke
bevoegdheidsregels hanteren.
4. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenslechting, bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen.

ARTIKEL 18 – AFWIJKINGEN VAN DEVOORWAARDEN
1. Individuele afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, van deze algemene voorwaarden moeten  schriftelijk worden vastgelegd in de overeenkomst.

Algemene Aannemings-, Verkoop-, Leverings- en betalingsvoorwaarden van Kortland Maritime Measerments.
Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te ‘s-Hertogenbosch op 26 september 2012 onder K.v.K.nr. 54502845.