ALGEMENE VERKOOP- EN AANNEMINGSVOORWAARDEN KORTELS

 

DEEL I – ALGEMEEN DEEL

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De begrippen die in dit artikel met een hoofdletter worden aangeduid hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Afnemer:                                                    Iedere partij aan wie Kortels een aanbod/Offerte doet en/of met Kortels een overeenkomst sluit of een Opdracht plaatst ter levering van Producten of Diensten;

Diensten:                                                    Werkzaamheden die onderdeel uitmaken van de Opdracht of Overeenkomst en door Kortels aan Afnemer worden geleverd.

Kalenderdagen:                                       Alle dagen. 

Kortels:                                                        Kortels B.V. en alle daaraan gelieerde ondernemingen waaronder maar niet uitsluitend begrepen Maritime Project Management B.V., Kortels Academy B.V., Measuring Solution B.V., Maritime Engineering B.V., BIM Engineering B.V., Maritime Measurements B.V. en Shipbuilding Solutions B.V.

Levering:                                                     De door Kortels te leveren Producten of Diensten conform de overeengekomen specificaties op het door Kortels vastgestelde moment ook wel oplevering.

Offerte:                                                       Een niet bindend aanbod van Kortels aan Afnemer om Producten of Diensten te leveren. 

Opdracht:                                                   De opdracht van Afnemer en Opdrachtgever aan Kortels om Producten en/of diensten te leveren dan wel tot het vervaardigen van een werk.

Opdrachtbevestiging:                            De door Kortels aan Afnemer verstuurde bevestiging van de door Afnemer geplaatste Opdracht.

Opdrachtgever:                                        Afnemer alsmede iedere partij die Kortels in het kader van aanneming van werk een Opdracht geeft voor de vervaardiging van een Werk;

Overeenkomst:                                        Alle afspraken tussen Afnemer en Kortels die Schriftelijk zijn vastgelegd al dan niet onder een Raamovereenkomst.

Partijen:                                                      Afnemer/Opdrachtgever en Kortels.

Producten:                                                 De zaken die door Kortels aan Afnemer worden geleverd. 

Raamovereenkomst:                             De tussen Partijen gesloten raamovereenkomst voor de verkoop van Producten of levering van Diensten.

Schriftelijk:                                                 Tenzij anders aangegeven of wettelijk bepaald, geldt dat berichten Schriftelijk zijn verzonden indien deze per post of per e-mail zijn verzonden. 

Voorwaarden:                                          Deze Algemene Verkoop- en Aannemingsvoorwaarden van Kortels.

Werk:                                                           Een door Kortels vervaardigd werk waaronder maar niet uitsluitend begrepen een ontwerp, berekeningen, tekeningen, schetsen, uitvindingen en dergelijke in de zin van de Auteurswet 1912 en/of Rijkswet houdende regels met betrekking tot een octrooi.

Werkdagen:                                               Dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen.

 

ARTIKEL 2: TOEPASBAARHEID
 • Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanvragen, aanbiedingen, Opdrachten, Overeenkomsten en/of Raamovereenkomsten tussen Kortels en Afnemer voor zover Schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Indien Afnemer op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afnemer stemt in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op latere Opdrachten, Overeenkomsten en Raamovereenkomsten tussen Kortels en Afnemer.
 • Kortels is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de Voorwaarden of de regelingen en condities die op enig moment op het gebruik van de Producten en/of Diensten van toepassing zijn, aan te passen. Afwijkingen van deze Voorwaarden gelden slechts tussen Partijen indien dit door Partijen Schriftelijk is vastgelegd.
 • Indien deze Voorwaarden in strijd of niet verenigbaar zijn met bepalingen in Overeenkomst tussen Kortels en Afnemer, dan prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst.
ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
 • Alle aanbiedingen en Offertes van Kortels zijn vrijblijvend. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website, folders, publicaties, e-mails en overige gegevens van Kortels binden haar niet.
 • Afnemer zal op eerste verzoek van Kortels zo spoedig mogelijk alle door Kortels verzochte informatie, specificaties en documenten aanleveren op de door Kortels gewenste wijze en in het door Kortels gewenste format.
 • Afnemer garandeert juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Kortels verstrekte informatie, waarop Kortels haar aanbod en/of Offerte op baseert.
 • Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Kortels aan Afnemer een Schriftelijke Opdrachtbevestiging heeft gezonden of indien na het geven van de Opdracht uitvoering wordt gegeven aan deze Opdracht.
 • Kortels kan extra zekerheid van Afnemer verlangen voor de nakoming van zijn verplichtingen.
 • De persoon die de Overeenkomst met Kortels ondertekent is bevoegd de vennootschap van Afnemer die hij/zij vertegenwoordigt te binden aan de Overeenkomst. Indien deze persoon niet bevoegd blijkt te zijn om de vennootschap van Afnemer te vertegenwoordigen, is deze persoon in privé gebonden aan de ondertekende overeenkomst.
ARTIKEL 4: PRIJZEN
 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, invoer- en uitvoerrechten en eventuele andere belastingen en heffingen.
 • In geval van wijzigingen in kostprijsfactoren (zoals (ruwe) materialen, overheidsmaatregelen, transport, wisselkoersen, belastingen, enz.) na het totstandkoming van een Overeenkomst tussen Kortels en de Afnemer, heeft Kortels het recht om een overeenkomstige prijsverhoging door te voeren. Kortels zal de Afnemer Schriftelijk van een prijsverhoging op de hoogte stellen. Indien de Afnemer Kortels niet binnen veertien dagen na verzending van de mededeling op de hoogte heeft gesteld van zijn wens om de overeenkomst te beëindigen, wordt de Afnemer geacht de prijsverhoging te hebben geaccepteerd.
 • Indien de leverancier van Kortels zijn prijzen verhoogt is Kortels gerechtigd de door haar met Afnemer overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
ARTIKEL 5: LEVERING
 • De genoemde datum en termijnen voor Levering zijn indicatief en betreffen geen fatale termijnen. Dit is slechts anders indien Partijen dit expliciet Schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Kortels is gerechtigd de Levering in delen te laten plaatsvinden en in delen te factureren.
 • Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen, vindt de Levering door Kortels van de Producten, eventuele reserveonderdelen en andere te leveren zaken plaats conform de ICC Incoterm Ex Works (EXW) zoals gedefinieerd in de meest recente versie van de ICC Incoterms waarbij geleverd wordt vanaf het magazijn van Kortels.
 • In het geval leveringen van Kortels zijn vertraagd onder andere maar niet uitsluitend als gevolg van een verandering in de genoemde arbeidsomstandigheden of vanwege niet tijdige levering van tijdig bestelde (ruwe materialen of delen van) producten, of vanwege andere omstandigheden die niet voor risico or rekening van Kortels komen, inclusief de in artikel 15.5 van deze Voorwaarden genoemde omstandigheden, is Kortels gerechtigd de leveringstijd te verlengen met een redelijke termijn.
 • Binnen 5 Werkdagen na de Levering van de Producten en/of Diensten en voorafgaand aan gebruik van deze gegevens voor werkzaamheden door derden, zal Afnemer de geleverde Producten en/of Diensten inspecteren en zichzelf ervan vergewissen dat de geleverde Producten en/of Diensten voldoen aan de Overeenkomst. Klachten dienen Schriftelijk binnen 5 Werkdagen na de levering van het Product of de Dienst aan Kortels kenbaar te worden gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klacht(en).
 • Indien de klacht niet tijdig bij Kortels kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van afnemer in verband met deze klacht.
 • Afnemer zal Kortels in de gelegenheid stellen en haar een redelijke termijn geven van ten minste 30 Kalenderdagen om de klacht van Afnemer te onderzoeken.
 • Kortels kan slechts tot uiterlijk 6 maanden na Levering in rechte worden betrokken met betrekking tot de klacht. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Kortels vervalt hoe dan ook door het enkele verloop van 6 maanden na ontstaan van die vordering.
ARTIKEL 6: BETALING
 • Alle betalingen dienen te geschieden op de overeengekomen datum en indien er geen datum is overeengekomen binnen dertig (30) Kalenderdagen na de factuurdatum, maar in elk geval uiterlijk voorafgaand aan de Levering en in de door Kortels aangegeven valuta. Betalingstermijnen betreffen fatale termijnen voor Afnemer.
 • Kortels is gerechtigd haar werkzaamheden in termijnen aan Afnemer te factureren.
 • Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, heeft Kortels, onmiddellijk en zonder dat enige Schriftelijke mededeling is vereist, het recht om bovenop de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten, een contractuele rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, over het/de van tijd tot tijd openstaande bedrag(en).
 • Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, heeft Kortels het recht om eventuele verdere leveringen van Producten en/of Diensten te weigeren en/of op te schorten, tenzij volledige contante betaling wordt aangeboden of voldoende zekerheid voor betaling wordt aangeboden door Afnemer voorafgaand aan de Levering. Het recht van Kortels om bovenop verdere leveringen van Producten en/of Diensten te weigeren of op te schorten, doet geen afbreuk aan eventuele andere rechten van Kortels om onmiddellijke nakoming te verlangen van alle betalingsverplichtingen en ongeacht of betaalbare bedragen al of niet reeds zijn gefactureerd.
 • Alle kosten voortkomende uit niet nakoming van de Afnemer van zijn (betalings)verplichtingen, komen voor rekening van de Afnemer. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor (juridische en financiële) adviseurs.
 • Betalingen door de Afnemer worden in eerste instantie geacht te zijn gedaan ter vereffening van de opgebouwde rente en gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, en zullen vervolgens worden aangewend voor het voldoen van de oudste schuld, ongeacht de aanwijzingen van de Afnemer.
 • Bezwaren betreffende een factuur dienen voorafgaande aan de betalingsdatum van de factuur door Afnemer aan Kortels Schriftelijk te worden gemaakt bij gebreke waarvan Afnemer instemt met de hoogte van de factuur.
ARTIKEL 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD
 • Vanaf de Levering komen de Producten voor risico van Afnemer, de Producten blijven echter het eigendom van Kortels totdat Afnemer de facturen heeft betaald van:
 • Alle met betrekking tot de geleverde en nog te leveren Producten en Diensten verschuldigde bedragen en;
 • Alle andere bedragen die aan Kortels of aan Kortels verbonden personen verschuldigd zijn of zullen worden.
  • Zo lang de eigendom van de Producten of geleverde Diensten waaronder de geleverde data, niet op Afnemer is overgegaan is Afnemer slechts houder van de Producten en is het hem slechts toegestaan de Producten aan derden te verkopen en in eigendom over te dragen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Afnemer is verplicht de Producten, zo lang die niet zijn eigendom zijn geworden, zonder kosten voor Kortels, afzonderlijk en identificeerbaar van alle andere producten in zijn bezit op te slaan en geen identificatiekenmerk of verpakking op of met betrekking tot de Producten van Kortels (met inbegrip van serienummers en kennisgevingen dat een octrooi, merknaam, ontwerp of auteursrecht met betrekking tot de Producten in eigendom wordt gehouden door Kortels of een derde) te vernietigen, te beschadigen of onduidelijk te maken.
  • In geval de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, is Kortels gerechtigd om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer, of een derde die de Producten voor Afnemer houdt, weg te halen of weg te doen halen. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Kortels daartoe de Producten aan Kortels te retourneren. De Afnemer dient Kortels in staat te stellen om de Producten terug te nemen. Alle hiertoe betreffende kosten zullen voor rekening van de Afnemer zijn. De Afnemer geeft Kortels hierbij onherroepelijk de bevoegdheid om de plaatsen van de Afnemer te betreden waar de Producten zijn opgeslagen.
  • Afnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van een eventueel aan hem toekomend recht op retentie of reclame.
  • Gedurende de termijn dat de Afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan is de Afnemer niet gerechtigd de Producten, geheel of gedeeltelijk, te verpanden of op enige andere manier te bezwaren of te vervreemden, anders dan in haar normale bedrijfsuitoefening. Op eerste verzoek van Kortels zal de Afnemer onmiddellijk elke vordering die hij nu al dan niet in de toekomst mocht hebben op derde-partijen met betrekking tot de producten, aan Kortels verpanden.
  • De Afnemer zal Kortels onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte stellen van het plaatsvinden van de volgende gebeurtenissen:
 • indien de Afnemer bekend wordt met het feit dat derde-partijen rechten geldend maken ten aanzien van de Producten;
 • indien de Afnemer, of een van zijn crediteuren, verzoekt om faillietverklaring of (voorlopige) surseance van betaling ten aanzien van de Afnemer;
 • indien de Afnemer failliet is verklaard of indien aan hem (voorlopige) surseance van betaling is toegekend;
 • indien beslag is gelegd of geëxecuteerd op een aanmerkelijk deel van de activa van de Afnemer en ,in het geval van een conservatoir beslag, dit niet is opgeheven of vrijgegeven binnen dertig (30) Kalenderdagen;
 • indien een verandering optreedt in de effectieve controle over de Afnemer, of wanneer de Afnemer is betrokken bij of onderdeel is van een fusie, afsplitsing of splitsing (daaronder begrepen een juridische fusie en een juridische splitsing zoals bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek);
 • indien de Afnemer betrokken raakt bij onderhandelingen met een of meer van zijn crediteuren of stappen zet met betrekking tot een algemene aanpassing of sanering van haar schuldenlast;
 • indien de Afnemer toepassing verzoekt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; en indien de Afnemer overlijdt of wordt ontbonden of zijn onderneming geheel of gedeeltelijk wordt verplaatst, geliquideerd, opgeheven, gestaakt of verhuisd naar het buitenland, of er een beslissing hieromtrent wordt genomen.
ARTIKEL 8: WAARBORG
 • Indien Kortels een vermoeden heeft om aan te nemen dat de Afnemer niet tijdig of volledig aan zijn (contractuele) verplichtingen jegens Kortels zal voldoen, is de Afnemer verplicht om op het eerste verzoek van Kortels voldoende waarborg te bieden in de door Kortels gewenste vorm waaronder maar niet uitsluitend begrepen een bankgarantie of vooruitbetaling.
 • Zolang de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zoals beschreven in artikel 8.1 van deze Voorwaarden voldoet, heeft Kortels het recht om de uitvoering van haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder dat enige vergoeding jegens Afnemer is verschuldigd.
 • Indien de Afnemer niet binnen 14 kalenderdagen aan het in artikel 8.1 van deze Voorwaarden genoemde verzoek van Kortels voldoet, worden alle verplichtingen van de Afnemer direct opeisbaar en verschuldigd.
ARTIKEL 9: GARANTIE
 • Kortels verstrekt een garantie voor zover deze is beschreven in de Overeenkomst en/of de Raamovereenkomst.
 • In het geval Partijen een garantie overeenkomen, garandeert Kortels dat de Producten vrij zijn van defecten met betrekking tot het materiaal en de fabricage, voor de periode zoals omschreven in de bijlage bij ieder Product welke gelijk is aan de inhoud en de duur van het door de Leverancier van Kortels verstrekte garantie voor dat Product.
ARTIKEL 10: VERPLICHTINGEN VAN DE AFNEMER
 • De Afnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen apparatuur en software om toegang te krijgen tot het internet.
 • Om de kwaliteit en integriteit van het systeem en technische infrastructuur van de Producten en/of Diensten die nodig zijn voor het verlenen van services, te kunnen waarborgen, zal de Afnemer ervoor zorgdragen dat:
 • alleen bevoegde en gekwalificeerde personen toegang zullen hebben tot de systemen van Kortels;
 • de Afnemer door het gebruik van het systeem van Kortels geen oneigenlijk gebruik of inbreuk maakt op wet en/of regelgeving;
 • de Afnemer voldoende rechten heeft om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomsten die zijn aangegaan met Kortels, na te komen;
 • de Afnemer zal voldoen aan alle geheimhoudingsverplichtingen ten aanzien van vertrouwelijke informatie;
 • de Afnemer zal voldoen aan alle verplichtingen inzake gegevensbescherming op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy;
 • de systemen, ook bestaand uit de software waarmee de Afnemer is verbonden met het systeem van Kortels, vrij zijn van gebreken en/of virussen die schade veroorzaken of kunnen veroorzaken aan het systeem van Kortels.
  • De Afnemer zal op eerste verzoek meewerken en voldoen aan alle bevelen en/of instructies van de bevoegde nationale autoriteiten en/of Kortels ten aanzien van het terugroepen van de Producten van Kortels.
  • In de situatie waarin Kortels of haar leverancier stappen onderneemt in verband met een terugroepactie van een Product, zal Afnemer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd en zal Afnemer zijn medewerking verlenen om de terugroepactie zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen.
  • Afnemer vrijwaart Kortels voor alle schade die zij door een dergelijke terugroepactie zal lijden.
ARTIKEL 11: EXPORTCONTROLE
 • De Afnemer mag de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Kortels rust, waaronder maar niet uitsluitend valt hardware, software en/of technologie en bijbehorende documentatie, alleen exporteren, weder- exporteren, verkopen, overbrengen, overdragen of op enige andere wijze direct of indirect ter beschikking stellen, indien en wanneer dit voldoet aan alle nationaal en internationaal toepasselijke wet- en regelgeving betreffende (weder-)export. De Afnemer zal alle vereisten ten aanzien van de benodigde vergunningen met betrekking tot de (weder-)export van de Kortels producten vaststellen en naleven, alle (weder-)exportvergunningen of andere officiële autorisatie verkrijgen, en zal voorts alle douaneformaliteiten vervullen met betrekking tot de (weder-)export van de relevante Kortels producten.
 • Voordat de producten van Kortels worden overgedragen aan derden, zal de Afnemer verzekeren dat:
 • de overdracht niet in strijd is met een embargo opgelegd door de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en/of de Verenigde Naties;
 • de over te dragen Kortels producten niet bedoeld zijn voor bewapening, nucleaire technologie of wapens, voor zover dit gebruik verboden is of onderhevig aan autorisatie, tenzij de benodigde autorisatie is gegeven; en
 • de regelgeving van alle toepasselijke lijsten van gesanctioneerde partijen van de Europese Unie en van de Verenigde Staten van Amerika omtrent de handel met de daarin opgesomde vennootschappen, personen en organisaties wordt erkend en toegepast.
  • De Afnemer verklaart en garandeert dat hij de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud van Kortels rust, inclusief hardware, software en/of technologie en bijbehorende documentatie, direct noch indirect zal exporteren, weder-exporteren, verkopen, overbrengen, overdragen of op enige andere wijze direct of indirect ter beschikking zal stellen aan een bepaalde persoon of entiteit, indien de Afnemer reden heeft om aan te nemen dat deze persoon of entiteit de Kortels producten zal verkopen of overdragen in strijd met dit Artikel.
  • Indien het voor de overeengekomen Levering vereist is om export controles uit te voeren, zal Afnemer, op eerste verzoek van Kortels, onverwijld alle benodigde informatie verschaffen ten aanzien van de ontvangers van de Producten, de bestemming en het beoogde gebruik van de Producten en de toepasselijke export restricties.
  • Kortels is niet aansprakelijk voor, en wordt gevrijwaard door de Afnemer voor alle schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) die zijn ontstaan of die redelijkerwijs zullen ontstaan door enige schending door de Afnemer van dit artikel en/of van enige toepasselijke regelgeving inzake exportcontrole.
ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
 • Kortels is slechts aansprakelijk voor directe schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht of Overeenkomst en zij hiertoe in verzuim is komen te verkeren.
 • Onder directe schade worden uitsluitend de redelijke kosten verstaan die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Kortels aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
 • De totale aansprakelijkheid van Kortels wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Opdracht, Overeenkomst, onrechtmatige daad en/of welke grondslag dan ook, is beperkt tot ten hoogste 50% van de opdracht voor het leveren van het Product of Dienst, niet zijnde de opdracht neergelegd in de Raamovereenkomst maar in de daaronder gesloten losse Overeenkomst(en). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Kortels wordt uitbetaald.
 • Kortels is nimmer aansprakelijk voor bedrijf-, gevolg- of indirecte schade, verlies van overeenkomsten, inkomstenderving, geleden verlies, gemiste besparingen, gemaakte kosten of andere gevolgschade.
 • Kortels is nimmer aansprakelijk voor geleden of te lijden schade, verliezen en kosten die het gevolg zijn van niet tijdige Levering of Leveringen die in gedeelten hebben plaatsgevonden.
 • Kortels en haar werknemers en niet-werknemers, voor wiens handelen Kortels mogelijk wettelijk aansprakelijk gehouden kan worden, zijn gerechtigd elk verweer, zowel contractueel als aan Kortels, of haar desbetreffende werknemers of niet-werknemers, toekomend op grond van de wet, in te roepen om zich te verdedigen tegen enige aansprakelijkheid. De Afnemer is aansprakelijk voor, en zal Kortels (en haar werknemers, functionarissen, bestuurders, handelsagenten en adviseurs) vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van, enige en alle vorderingen, eisen, rechtszaken, schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven (inclusief advocatenkosten, proceskosten en/of kosten voor mediation of arbitrage) geleden en/of gemaakt of te lijden en/of te maken door Kortels (en haar werknemers, functionarissen, bestuurders, handelsagenten en adviseurs) ten gevolge van een schending door de Afnemer, zijn groepsmaatschappijen en/of zijn/ hun werknemers, handelsagenten en/of commissionairs van een (contractuele) verplichting jegens Kortels dan wel opzet of grove nalatigheid, behalve als die vorderingen, eisen, rechtszaken, schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven het resultaat zijn van opzet of grove nalatigheid van Kortels.
 • De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid die voortvloeien uit de Nederlandse wet zijn onverminderd dit Artikel 12 van toepassing.
ARTIKEL 13: VRIJWARING, OPSCHORTING EN VERREKENING
 • Afnemer vrijwaart Kortels en haar dochtermaatschappijen, verbonden ondernemingen, bestuurders, agenten, ‘co-branders’ of andere partners en werknemers, te verdedigen, vrijwaren en schadeloos te houden tegen alle aansprakelijkheden, vorderingen en kosten, waaronder redelijke advocaatkosten, gemaakt door enige derde-partij als gevolg van of voortvloeiend uit schending door Afnemer van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht, Overeenkomst en Voorwaarden of enig recht van een andere partij.
 • Afnemer doet afstand van haar recht op opschorting en verrekening.
 • Indien Kortels nalaat nakoming van enige bepaling van de Opdracht, Overeenkomst of de Voorwaarden te verzoeken of te reageren op een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting uit de Opdracht, Overeenkomst of Voorwaarden door Kortels, houdt nimmer een erkenning van aansprakelijkheid in of het dulden van deze niet-nakoming. Kortels heeft te alle tijden het recht – tenzij een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling anders bepaalt – om nakoming te vorderen van de verplichtingen van Afnemer die voortvloeien uit de Opdracht, Overeenkomst of Voorwaarden.
ARTIKEL 14: NIET NAKOMING EN OVERMACHT 
 • Indien Afnemer niet, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk enige verplichting uit de Opdracht, Overeenkomst(en) en/of Voorwaarden nakomt, raakt hij door de enkele tekortkoming van zijn verplichtingen in verzuim in de nakoming, zonder dat Kortels tot ingebrekestelling gehouden is.
 • In het geval de Afnemer enige verplichting onder de Opdracht, Overeenkomst(en) en/of Voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of indien één of meer situaties als beschreven in Artikel 7.6 sub (ii) – (viii) van de Voorwaarden plaatsvinden, is Kortels gerechtigd de Overeenkomst(en) onverwijld, geheel of gedeeltelijk te beëindigen steeds met behoud van alle aan haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade en zonder dat Kortels enige vergoeding verschuldigd is aan Afnemer.
 • In het geval Kortels de Overeenkomst(en) beëindigd in overeenstemming de Voorwaarden, worden alle vorderingen die Kortels heeft jegens de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd en is Kortels gerechtigd de verdere nakoming van enige overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten en haar Producten terug te nemen, met behoud van alle aan haar toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade en zonder dat Kortels enige vergoeding verschuldigd is aan Afnemer.
 • In het geval Kortels haar verplichtingen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van overmacht, waaronder die omstandigheden genoemd in Artikel 14.5 van de Voorwaarden, heeft Kortels het recht om de overeenkomst(en) met de Afnemer te ontbinden.
 • Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend begrepen: gedrag (met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid) van personen die Kortels aanstelt voor het uitvoeren van haar verplichtingen jegens de Afnemer; ongeschiktheid van producten die Kortels gebruikt voor het uitvoeren van haar verplichtingen jegens de Afnemer; uitoefening van één of meer rechten door derde-partijen ten opzichte van de Afnemer met betrekking tot het niet voldoen van de Afnemer aan zijn verplichtingen conform een overeenkomst met deze derde-partij betreffende de levering van de producten; overheidsregelgeving of beschikkingen die het gebruik van de geleverde of de te leveren producten verbieden of beperken; staking of uitsluiting; ziekte van personeel; transportproblemen; beperkingen/verboden voor import en/of export; het niet of niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door leveranciers van Kortels; ontwrichting van het productieproces van de producten; natuur-of kernrampen; oorlog, oorlogsdreiging, een pandemie en de door de overheid opgelegde maatregelen en andere omstandigheden die buiten de redelijke controle van Kortels vallen.
ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN LICENTIES
 • Voor de toepassing van de Voorwaarden wordt onder “IE-Rechten” verstaan alle octrooien, merken, handelsnaamrechten, modelrechten, auteursrechten, Software en broncodes (die wordt gebruikt in verband in de Producten en/of Diensten, die eigendom is van Kortels of aan haar in licentie is gegeven, inclusief alle documentatie en/of materialen daarbij), databankrechten, domeinnamen, persoonlijkheidsrechten, vertrouwelijke informatie, knowhow en andere (bestaande of toekomstige) intellectuele eigendomsrechten en belangen, al dan niet geregistreerd in een daartoe bestemd register, in eigendom van Kortels of door Kortels in gebruik onder een licentie gelegen op de Producten en/of Diensten van Kortels althans daarmee verband houden.
 • De Afnemer erkent hierbij dat alle IE-Rechten eigendom zijn en blijven van Kortels, haar groepsmaatschappijen of de relevante derde- partijen van wie Kortels of haar groepsmaatschappijen een licentie heeft verkregen om de IE-rechten te gebruiken.
 • Kortels verleent hierbij aan Afnemer een tijdelijke, herroepelijke en niet exclusieve licentie op gebruik van alle IE-rechten voor zover dit noodzakelijk is voor normaal gebruik van door Kortels geleverde Producten en/of Diensten en dit is toegestaan volgens de Overeenkomst, Raamovereenkomst de Voorwaarden tussen Partijen en de overeengekomen licentievoorwaarden tussen Kortels en derde-partijen en de licentie verkregen van een derde-partij rechtsgeldig is (hierna: “IE Licentie”).
 • De IE Licentie heeft een looptijd van één jaar, welke looptijd telkens stilzwijgend wordt verlengd met een nieuwe periode van één jaar, tenzij uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de datum van verlenging de andere partij de IE licentie Schriftelijk heeft opgezegd. De IE Licentie eindigt voor het overige slechts indien beide Partijen Schriftelijk instemmen met beëindiging van deze Licentie.
 • Kortels is gerechtigd om onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, de licentievergoeding die is verschuldigd over het eerste jaar dat deze IE Licentie voortduurt te factureren. De Afnemer zal de betreffende licentievergoeding binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur aan Kortels voldoen. Kortels is gerechtigd deze licentievergoeding één maal per jaar te indexeren.
 • De Afnemer is verboden de IE Licentie te sublicentiëren zonder voorgaande Schriftelijke toestemming van Kortels. Kortels behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en inhoud van de IP-Recht Licentie op elk gewenst moment aan te passen.
 • De Afnemer zal de IE-Rechten gebruiken in overeenstemming met de door Kortels bij de Producten en/of Diensten geleverde gebruikersrichtlijnen of andere schriftelijke instructies. Op eerste verzoek van Kortels zal de Afnemer een voorbeeld van alle productverpakkingen en advertenties die gebruik maken van de IE-Rechten aan Kortels verschaffen ter verificatie dat het gebruik van de IE-Rechten door de Afnemer in lijn is met de door Kortels bij de producten geleverde gebruikersrichtlijnen en andere schriftelijke instructies.
 • De Afnemer zal zich weerhouden van
 • het betwisten van het belang van Kortels of de relevante derde-partijen met betrekking tot de IE Rechten, of de geldigheid daarvan,
 • het verkrijgen van enig recht, aanspraak of belang in of op de IE Rechten en het wijzigen, aanpassen, vertalen, het maken van afgeleide werken of het de-compileren, demonteren of anderszins toepassen van reverse-engineering ten aanzien van de IE-rechten of een deel daarvan, tenzij een dergelijke beperking niet is toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
 • De Afnemer zal te allen tijde het volledige eigendomsrecht van Kortels met betrekking tot, of de licentie om gebruik te maken van, alle IE Rechten erkennen, respecteren en beschermen. De Afnemer zal geen aanvraag of registratie doen ten aanzien van de IE-Rechten, een onderdeel daarvan of daarmee vergelijkbaar zijn.
 • De Afnemer is verboden inbreuk maken op de IE-Rechten verbonden met productie, ontwerp, het merk en verpakking van enig Kortels Product gekocht door de Afnemer of waarvoor reclame wordt gemaakt door Kortels, en ook geen veranderingen aanbrengen aan de producten die door Kortels worden geleverd, tenzij de aard van de geleverde producten anderszins vereist.
  • Kortels behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de IE-rechten te wijzigen of om enige of alle IE Rechten te vervangen door alternatieve merken.
  • De Afnemer erkent en aanvaardt dat in het geval dat een door een derde partij aan Kortels verleende licentie om gebruik te maken van de IE Rechten om enige reden eindigt of ophoudt te bestaan, dit kan resulteren in de (onmiddellijke) beëindiging van de door Kortels aan de Afnemer verleende IE Rechten Licentie. Kortels is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) geleden en/of gemaakt of te lijden en/of te maken door de Afnemer als gevolg van het beëindigen van de IE rechten Licentie.
  • Indien Afnemer een licentie/Abonnement op door Kortels geleverde software koopt die Afnemer als eindgebruiker zal gebruiken en hiertoe geen nadere eindgebruikersovereenkomst (in elektronische of fysieke vorm) is verstrekt, zijn de Algemene Servicevoorwaarden van toepassing zoals weergegeven op de betreffende softwarewebsites (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Kortels.com, topconpositioning.com, www.magnetsystems.com, www.topnetlive.com, www.GLMlaser.com or www.sitelink3d.net.
ARTIKEL 16: GEHEIMHOUDING
 • Afnemer verplicht zich, behoudens voor zover behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst contact met derden noodzakelijk maakt, tot geheimhouding tegenover derden van alle tekeningen, modellen, constructies, berekeningen, metingen, schema’s e.d. en andere bedrijfsinformatie, knowhow en IE-rechten, alles in de meest ruime zin des woords, afkomstig van Kortels of diens Leverancier die Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst ter kennis zijn gebracht of gekomen.
 • Zonder Schriftelijke toestemming van Kortels is het Afnemer niet toegestaan met betrekking tot de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst met derden te corresponderen. Wanneer Afnemer met toestemming van Kortels, rechtstreeks met derden correspondeert, dienen terstond afschriften aan Kortels te worden toegezonden.
 • Indien de in dit artikel genoemde verplichtingen door Afnemer worden geschonden, verbeurt Afnemer aan Kortels een direct opeisbare boete van 10% (tien procent) van de met de betreffende Overeenkomst genoemde prijs, onverminderd het recht van Kortels om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen, een en ander tenzij partijen anders overeenkomen.
3.            ARTIKEL 17: GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY
 • Indien ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst persoonsgegevens nodig zijn, zullen Partijen deze gegevens gebruiken c.q. verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alle andere relevante wetten en regels betreffende gegevensbescherming, elk zoals gewijzigd, vervangen of aangevuld na de datum van deze Voorwaarden (de “Privacywetgeving“). Het verwerken van de persoonsgegevens door Kortels is geen kerntaak en volgt uit de uitvoering van de Overeenkomst dan wel Raamovereenkomst. Kortels is geen verwerker van persoonsgegevens. Kortels is verwerkingsverantwoordelijke.
 • De Afnemer zal
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens die Kortels verstrekt te beschermen;
 • Kortels, op eerste verzoek van Kortels, op de hoogte stellen van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die met betrekking tot het voorgaande zijn genomen;
 • op verzoek van Kortels de benodigde hulp of informatie bieden, zodat gereageerd kan worden op (a) verzoeken ten aanzien van rechten, of een klacht, van betrokkenen; of (b) een verzoek van of onderzoek door een toezichthoudende autoriteit. In het geval dat Kortels optreedt als een verwerkingsverantwoordelijke en de Afnemer als een gegevensverwerker, zullen Kortels en de Afnemer de noodzakelijke gegevensverwerkingsovereenkomst overeenkomen.
  • In bepaalde omstandigheden kan en zal Kortels uitsluitend als een gegevensverwerker ten behoeve van de Afnemer persoonsgegevens verwerken om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst na te komen.
  • In verband met de verkoop van een Product en/of levering van een Dienst, kan Kortels de bedrijfsnaam van de Afnemer, de gebruikersnaam, het adres, het e-mailadres, creditcardgegevens, inloggegevens (gebruikersnaam, wachtwoord), IP-adres, diagnostische, technische, locatie-, gebruiks- en gerelateerde gegevens verzamelen, onderhouden, verwerken en gebruiken.
  • Kortels zal Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Overeenkomst, Raamovereenkomst, Voorwaarden en haar Privacybeleid.
  • In het geval Afnemer verlies, misbruik en/of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en/of een datalek vermoedt of constateert, zal hij Kortels hieromtrent onmiddellijk althans uiterlijk binnen 24 uur inhoudelijk informeren, door een e-mail te sturen aan [ privacy@kortels.com]. Partijen bepalen in onderling overleg hoe verder te handelen.
  • Afnemer is zelf verantwoordelijk voor een juiste omgang met persoonsgegevens en is aansprakelijk ingeval van schending van de voorschriften van de Privacywetgeving door haar of door haar ingeschakelde derden. Afnemer vrijwaart Kortels voor alle aanspraken die met een schending van de Privacywetgeving en/of een datalek binnen zijn organisatie optreden samenhangen, waaronder mede begrepen boetes van de Autoriteit persoonsgegevens.
  • Afnemer houdt de van Kortels verkregen persoonsgegevens en/of de door Kortels verzamelde persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers ook tot strikte geheimhouding.
  • Onverminderd andersluidende schriftelijke afspraken tussen Partijen, zal Afnemer in geval van beëindiging van de Overeenkomst en/of Raamovereenkomst onverwijld alle persoonsgegevens aan Kortels retourneren en alle digitale kopieën van de persoonsgegevens vernietigen.

Deel II – AANNEMING VAN WERK/LEVERING VAN DIENSTEN

In geval van aanneming van werk gelden niet alleen de artikelen uit dit hoofdstuk maar tevens de artikelen uit “Deel I – Algemeen deel”. Alle rechten en verplichtingen die gelden voor en ten aanzien van “Afnemer” gelden ook voor de “Opdrachtgever”.

ARTIKEL 18: INFORMATIEVERSTREKKING
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door of namens haar aan Kortels verstrekte informatie waaronder maar niet uitsluitend adviezen, berekeningen, monsters, modellen, inlichtingen, tekeningen, documenten, gegevens en beslissingen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren te vervullen.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Kortels voor iedere aansprakelijkheid ter zake de door Opdrachtgever verstrekte informatie waaronder maar niet uitsluitend begrepen adviezen, berekeningen, monsters, modellen, inlichtingen, tekeningen, documenten, gegevens, beslissingen en de functionaliteit van door of namens Opdrachtgever voorgeschreven materialen.
 • Kortels verricht haar werkzaamheden op grond van de door Opdrachtgever aangeleverde adviezen, inlichtingen, tekeningen, documenten, gegevens en beslissingen en eventuele voorgeschreven materialen. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek van Kortels aanvullende informatie te verstrekken aan Kortels. Indien deze aanvullende informatie niet binnen de verzochte termijn wordt aangeleverd, zal Kortels uitvoering geven aan de Opdracht met de op dat moment beschikbare informatie. Indien uit later door Opdrachtgever verstrekte aanvullende informatie volgt dat de Opdracht moet worden gewijzigd of aanvullende of andere werkzaamheden verricht moeten worden, komen de kosten die hiermee verband houden voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de adviezen, documenten en informatie die hij van Kortels ontvangt en geen directe betrekking hebben op de Opdracht.
 • Opdrachtgever is verplicht Kortels binnen bekwame tijd te waarschuwen indien hij in de adviezen of door Kortels verstrekte berekeningen, ontwerpen en/of andere informatie, een tekortkoming van Opdrachtgever heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn geweest.
ARTIKEL 19: WERKZAAMHEDEN OP LOCATIE
 • Indien dit naar oordeel van Kortels noodzakelijk is voor uitvoering van de Opdracht, zal Kortels meetwerkzaamheden verrichten op locatie van Opdrachtgever dan wel een op een nader door Partijen overeengekomen locatie van een derde.
 • Opdrachtgever dient al het mogelijke te doen om Kortels op eerste verzoek in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden – waaronder maar niet uitsluitend valt meetwerkzaamheden – te kunnen verrichten op locatie van Opdrachtgever, dan wel op een nader door Partijen overeengekomen locatie van een derde.
 • Indien Kortels, door Opdrachtgever dan wel door een derde wordt verhinderd, (meet)werkzaamheden te verrichten op locatie van Opdrachtgever dan wel op een nader door Partijen overeengekomen locatie van een derde, zal Kortels een nieuwe (meet)afspraak maken. De hierdoor geleden schade en gemaakte kosten kan door Kortels bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 • Indien Kortels werkzaamheden verricht op locatie van Opdrachtgever dan wel een tussen Partijen overeengekomen derde, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, installatie, inbedrijfstelling, training, locatie assessment werkzaamheden, dient Opdrachtgever ervoor te zorgen dat de werknemers van Kortels (en/of werknemers van onderaannemers die door Kortels zijn ingeschakeld, hierna te noemen “Werknemers”) niet worden blootgesteld aan risico’s voor hun gezondheid of veiligheid overeenkomstig de Toepasselijke Wetgeving.
 • Opdrachtgever verplicht zich alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om de gezondheid en veiligheid van de Werknemers te waarborgen, waaronder het ter beschikking stellen van een locatie die vrij is van herkenbare gevaren die schade kunnen veroorzaken en die in overeenstemming zijn met en voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving en lokale Regelgeving.
 • Indien de Werknemers van oordeel zijn dat de locatie niet voldoet aan dergelijke gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, hebben de Werknemers het recht om de Diensten Op Locatie niet uit te voeren zonder dat Kortels hier op enigerlei wijze aansprakelijk voor kan worden gesteld. Kortels is gerechtigd alle hiertoe gemaakte kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot reiskosten) bij Opdrachtgever in rekening kan brengen.
 • Opdrachtgever vrijwaart Kortels voor alle schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen uit dit artikel.
ARTIKEL 20: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
 • Kortels spant zich in haar meetwerkzaamheden zo nauwkeurig mogelijk te verrichten gelet op de gekozen meettechniek en de omstandigheden tijdens de meting. Opdrachtgever dient hierbij rekening te houden met een foutmarge. De metingen zijn indicatief, Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
 • Opdrachtgever zorgt ervoor dat Kortels haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij het uitvoeren van de werkzaamheden beschikking krijgt over de dan door Kortels benodigde voorzieningen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen, elektriciteit, internetaansluiting, afsluitbare droge opslagruimte.
 • Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van data, apparatuur, gereedschappen, materialen en andere zaken van Kortels die zich bevinden op de locatie waar Kortels haar werkzaamheden verricht, heeft verrichten of zal verrichten.
 • Indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit deze Voorwaarden en meer in het bijzonder artikel 21 en 22 van deze Voorwaarden niet nakomt en hierdoor vertraging ontstaat, zullen de werkzaamheden door Kortels worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle daaruit voor Kortels voortvloeiende schade.
 • Opdrachtgever vrijwaart Kortels voor iedere aanspraak met betrekking tot het gebruik van, door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters modellen en dergelijke.
ARTIKEL 21: OMVANG VAN DE OPDRACHT, MEER- EN MINDERWERK
 • De Opdracht omvat al hetgeen tussen Opdrachtgever en Kortels Schriftelijk is overeengekomen.
 • Kortels is gerechtigd de Opdracht te wijzigen, aanvullende werkzaamheden te verrichten en aanvullende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen indien:
 1. zich wijzigingen voordoen in de uitgangspunten of andere omstandigheden die ten grondslag lagen aan de Opdracht;
 2. er sprake is van relevante wijzigingen van (overheids)voorschriften of -beschikkingen;
 3. er sprake is van relevante wijzigingen in het programma van eisen dan wel de oorspronkelijke opdracht;
 4. er sprake is van door de opdrachtgever verlangde wijzigingen op, of varianten van, werkzaamheden die reeds goedgekeurd zijn, dan wel onderdeel uitmaken van een fase die reeds goedgekeurd is;
 5. er sprake is van extra werkzaamheden die tijdens de vervulling van de Opdracht noodzakelijk blijken.
  • Kortels is bevoegd de werkzaamheden onder zijn leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten.
  • Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Kortels rijgt als deze geen directe betrekking hebben op de Opdracht.
ARTIKEL 22: ONDERAANNEMING

22.1.    Kortels is gerechtigd haar werkzaamheden onder haar leiding door anderen te doen uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen over te laten, zulks onverminderd haar verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de Opdracht.

22.2.    Kortels sluit met eventuele door haar ingeschakelde derden en/of onderaannemers een nadere overeenkomst over de uitvoering van de Opdracht.

ARTIKEL 23: OPLEVERING
 • Het Werk wordt in elk geval als opgeleverd beschouwd wanneer:
 1. Opdrachtgever het Werk heeft goedgekeurd;
 2. Het werk door Opdrachtgever wordt gebruikt en indien een deel of deellevering wordt gebruikt geldt dat deel of die deellevering als opgeleverd;
 3. Kortels Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 5 Werkdagen na de mededeling Schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van gegronde kleine gebreken die binnen 30 Kalenderdagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het Werk niet in de weg staan;
  • Indien Opdrachtgever het Werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit onder opgave van redenen Schriftelijk uiterlijk binnen 5 Werkdagen kenbaar te maken aan Kortels waarna Kortels in de gelegenheid wordt gesteld en haar een redelijke termijn wordt gegeven van ten minste 30 Kalenderdagen om onderzoek te verrichten en herstel door te voeren waarna de bepalingen van dit artikel opnieuw van toepassing zijn.
  • Indien Opdrachtgever nalaat binnen 5 Werkdagen de weigering onder opgave van redenen Schriftelijk aan Kortels kenbaar te maken, vervallen alle rechten van afnemer in verband met deze weigering.
  • Kortels kan slechts tot uiterlijk 6 maanden na Oplevering in rechte worden betrokken met betrekking tot het niet goedkeuren van het Werk of gebreken in het Werk. Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Kortels vervalt hoe dan ook door het enkele verloop van 6 maanden na ontstaan van die vordering.

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 24: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 • Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, in welk hoofdstuk van deze Voorwaarden dan ook, en/of de Opdracht en/of de Overeenkomst(en) nietig is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Alle rechtsbetrekkingen tussen Kortels en Afnemer dan wel Opdrachtgever, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle rechtsbetrekkingen die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht met uitsluiting van de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomst betreffende Roerende Zaken (Weens Koopverdrag 1980).
 • Alle geschillen tussen Partijen die uit of met betrekking tot (de nakoming van) enige Opdracht, Overeenkomst of de Voorwaarden voortvloeien worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant in Nederland.